Posted by: Syukron Tanzilah | January 22, 2014

Kitab-Kitab Maulid Nabi

Maulid Nabi Muhammad SawUntuk menambah pengetahuan dan keyakinan kita tentang bagaimana para ulama sangat menganjurkan pentingnya peringatan Maulid Nabi Shollallahu ‘alaihi wasallam, berikut kami sebutkan beberapa kitab Maulid yang dikarang oleh para ulama, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-La’ali As-Saniyyah fi Masyru’iyyah Maulid Khayr Al-Bariyyah,  karya Syaikh Utsman bin Umar bin Dawud Asy-Syaikh Ash-Shumali Al-‘Ailudhairi. Antara lain,
At-Tanwir fi Mawlid As-Siroj Al-Munir, karya Umar bin Hasan bin Ali Al-Kalabi (546 H-633 H/1151-1236M) dengan gelar “Al-Hafizh Ibnu Dahiyyah”,
At-Ta’rif bi Al-Mawlid Asy-Syarif, karya al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari (751H-833H/1350-1430M),
Al-Mawlid An-Nabiy, karya Al-Hafizh Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Qahiri, yang termasyhur dengan gelar “Al-Hafizh As-Sakhawi” (831H-902H/1428-1497M),
Maulid Ad-Diba’i, karya “Al-Hafizh Abu Muhammad” Abdurrahman bin Ali Ad-Diba’ Asy-Syaibani Asy-Syafi’i (866-944H/1462-1537M),
Mawrid Ash-Shady fi Mawlid Al-Hady, Jami’ Al-Atsar fi Mawlid An-Nabiy Al-Mukhtar, Al-Lafzh Ar-Ra’iq fi Mawlid Khayr Al-Khalaiq, masing-masing karya Al-Hafizh Syamsuddin Ibnu Nashir Ad-Dimasyqi, Abu Abdillah, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i (777-842H/1375-1438M),
Mawlid Ibnu Hajar, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974H/1566M)
Al-Mawlid Ar-Rawy fi al-Mawlid an-Nabawi, karya Al-‘Allamah Ali bin Sulthan Al-Hanafi (w. 1014H/1605M), murid Imam Ibnu Hajar al-Haitsami,
Maulid Ibnu Katsir, karya Al-Hafizh Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, yang terkenal dengan sebutan “Imam Ibnu Katsir”, pengarang Tafsir Ibnu Katsir,
Al-Mawrid Al-Hany fi Al-Mawlid As-Sany, karya “Al-Hafizh Al-‘Iraqi” Abul Fadhal Abdurrahim bin Husain bin Abdurrahman (725H-806H/1351-1403M),
Fath Allah Hasbi wa Kafa fi Mawlid Al-Mushthofa, karya Al-Allamah Ibrahim bin Ali bin Ibrahim Asy-Syafi’i Al-Maqdisi (w. 887H/1482M),
Al-Ibriz Ad-Dani fi Mawlid Sayyidina Muhammad Al-‘Adnany, Bughiyyah Al-‘Awam fi Syarh Mawlid Sayyid al-Anam, karya Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi (w. 1315H/1897M),
Mawlid Al-Barzanji, karya Sayyid Ja’far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani (w. 1179H/1765M),
Nazham Mawlid Al-Barzanji, karya Syaikh Abdurrahman bin Umar Al-Qadiri,
Mawlid Al-‘Azab, karya Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-‘Azab,
Mawlid Al-Mirghani, karya Sayyid Muhammad Utsman Al-Mirghani,
Mawlid Asy-Syarafan fi Madh Sayyid Walad Al-‘Adnan, karya Syaikh Uwais bin Muhammad Al-Barawi Al-Qadiri Ash-Shumali (w. 1327H/1909M)
Rabi’ Al-‘Asyaq fi Dzikr Mawlid Shahib Al-Buraq, karya Syaikh Al-‘Allamah Abdurrahman bin Ahmad Az-Zaila’i Ash-Shumali,
Simth Ad-Durar fi Mawlid Khayr Al-Basyar wa ma lahu min Akhlaq wa Awshaf wa Siyar, karya Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi,
Is’af Ar-Raghib Asy-Sya’iq bi Khabar Wiladah Khayr Al-Anbiya’ wa Al-Khalaiq, karya Al-Allamah Muhammad bin Ja’far bin Idris Al-Kattani Al-Husaini,
Al-Yumn wa Al-‘Is’ad bi Mawlid Khayr Al-‘Ibad, karya Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Syaikh Al-Husaini,
Bulugh Al-Qashd wa Al-Maram bi Qira’ah Mawlid Khayr Al-Anam, karya Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Hajuji Al-Hasani,
Syifa’ As-Saqim bi Mawlid An-Naby Al-Karim, karya Al-Allamah Al-Hasan bin Umar Mizwar,
Qishshah Al-Mawlid An-Nabawi li Khayr al-Bariyyah Mulakhkhashah min Siratih Az-Zakiyyah, karya Al-Allamah Fudhul bin Muhammad Al-Hawari Ash-Shufi,
Al-Mawlid An-Nabawi Asy-Syarif, karya Al-Muhaddits Ahmad bin Muhammad Fattah Al-Fasi,
Mawlid Insan Al-Kummal, karya Sayyid Muhammad bin Mukhtar As-Sinqiti At-Tijani,
Al-Mawlid Al-Manawy, karya Al-Allamah Abdullah bin Muhammad Al-Manawi Asy-Syadzili,
Faydh Al-Anwar fi Dzikr Mawlid An-Nabiy Al-Mukhtar, karya Syaikh Al-Allamah Hasan Muhammad Abdullah Syaddad Umar Ba’umar,
Jawahir An-Nazhm Al-Badi’ fi Mawlid Al-Hadi Asy-Syafi’, karya Syaikh Al-Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani,
Nazhm Mawlid Al-Hafizh Imad Addin ibn Al-Katsir, karya Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abu Bakr bin Salim,
Mawlid An-Nabiy, karya Syaikh Al-Allamah Abdul Qadir Al-Hamshi Asy-Syadzilli,
Fara’id Al-Mawahib Al-Ladduniyyah fi Mawlid Khayr Al-Bariyyah, karya Syaikh Al-Allamah Mushthafa Naja,
Mawlid Al-Mushthafa, karya Al-Allamah Khairuddin Waili,
Rawdhat Al-Jannat fi Mawlid Khatim Ar-Risalat, Karya Imam Al-Hafizh Sayyid Muhammad Baqir bin Muhammad bin Abdul Kabir Al-Kattani Al-Hasani,
Ad-Durr Al-Munazhzham bi Mawlid An-Nabiy Al-A’zham, karya Al-Allamah Qadhi Ahmad Al-‘Uzfi,
Al-Basyir An-Nadzir As-Siraj Al-Munir, karya Imam Abul Wafa Al-Husaini,
Al-Mushthafa Al-‘Adnaniy, karya Imam Athiyyah Asy-Syaibani Az-Zabidi,
Al-‘Ilm Al-Ahmad fi Al-Mawlid Al-Muhammadiy, karya Imam Abdul Ghani An-Nabulsi,
Al-Mawarid Al-Haniyyah fi Mawlid Khayr Al-Bariyyah, karya Imam Ali As-Samhudi,
Tuhfah Al-Basyir ‘ala Mawlid Ibn Hajar, karya Imam Al-Bajuri.

Adapun kitab-kitab yang mengulas panjang lebar ihwal disyari’atkannya perayaan Maulid Nabi Saw, keutamaan dan keistimewaan-keistimewaannya, keberkahannya, hukum melakukannya, dalil dalilnya, serta pendapat para ulama tentangnya, dapat anda telusuri dengan memuthola’ah dan mempelajari kitab kitab berikut, antara lain:
Mafahim Yajib an Tushohhah, karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani,
Hawl Al-Ihtifal bi Al-Mawlid An-Nabawi Asy-Syarif, karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani,
Al-Bayan wa At-Ta’rif fi Dzikr Al-Mawlid An-Nabawiy Asy-Syarif, karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-hasani,
Kalimah Hadi’ah fi Al-Ihtifal bi Al-Mawlid, karya Al’Allamah Dr. Umar Abdullah Kamil,
Ar-Radd Al-Muhkam Al-Mani’ ‘ala Munkarat wa Syubahat Ibn Al-Mani’ fi Tahajjumih ‘ala As-Sayyid Muhammad ‘Alwi Al-Malikiy Al-Makkiy, karya Al-Allamah Yusuf As-Sayyid Hasyim Ar-Rifa’i,
At-Tahdzir min Al-Ightirar bima Ja’a fi Kitab Al-Hiwar, karya Syaikh Abdul Halim Al-Umrawi dan Syaikh Abdul Karim Murad,
Al-Ihtifal bi Al-Mawlid An-Nabawi bayn Al-Mu’ayyidin wa Al-Mu’aridhin, Munaqasyat wa Rudud, karya Sayyid Abul Hasanain Abdullah Al-Husaini Al-Makki Al-Hasyimi,
Husn Al-Maqshad fi ‘Amal Al-Mawlid, karya Imam Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi,
Al-La’ali As-Saniyyah fi Masyru’iyyah Mawlid Khayr Al-Bariyyah, karya Syaikh Utsman bin Umar bin Dawud Asy-Syafi’i Ash-Shumali Al-‘Ailudhairi,
Al-Qawl Al-Mubin fi Hukm ‘Amal Mawlid Sayyid Al-Mursalin, karya Al-Allamah Muhammad Miftah bin Shalih At-Tijani Al-Ibrahimi,
Al-Bayan An-Nabawy ‘an Fadhl Al-Ihtifal bi Mawlid An-Naby, karya Al-Allamah Dr. Mahmud Zein,
Bulugh Al-Ma’mul fi Al-Ihtifa’ wa Al-Ihtifal bi Mawlid Ar-Rasul, karya Al-Allamah Isa bin Abdullah bin Mani’ Al-Humairi,
Al-Qawl Al-Jaly fi Ar-Radd ‘ala Munkir Al-Mawlid An-Nabawi, karya Al-Allamah Abu Hasyim Sayyid Ahmad Asy-Syarif,
Bayan Al-Hukm Asy-Syar’iy fi Ta’zhim Al-Mawlid An-Nabawy, karya Al-Allamah Dr. Muhammad Hafizh,
Al-Ihtifal bi Al-Mawlid An-Nabawi, karya Al-Allamah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi,
Basyai’ir Al-Akhyar fi Mawlid Al-Mukhtar SAW, karya Sayyid Izzuddin Madhi Abul Azaim,
‘Arrif At-Ta’rif bi Al-Mawlid Asy-Syarif, karya Al-Hafizh Syamsuddin bin Al-Jazari,
Ibtigha al-Wushul li Hub Allah bi Madh Ar-Rasul, karya Al-Allamah Abu Muhammad Al-Waylutturi,
Al-Hady At-Tam fi Mawarid Al-Mawlid An-Nabawy wa ma U’tida fih min Al-Qiyam, karya Syaikh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki.

***
Wallahu a’lam
Sumber: Majalah alKisah

Advertisements

Responses

  1. Assalamu ‘alaikum kang mas, saya mau nanya dimana saya bisa membeli kitab Fath Allah Hasbi wa Kafa fi Mawlid Al-Mushthofa, karya Al-Allamah Ibrahim bin Ali bin Ibrahim Asy-Syafi’i Al-Maqdisi (w. 887H/1482M) ? terima kasih sebelumnya..


Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: